پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

سامانه كنترل هوشمند پرداخت هاي پرسنلي

:

خانه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

سامانه سكه .... سامانه كنترل هوشمند پرداخت هاي پرسنلي

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 

 

اين سامانه به منظور دريافت بر خط اطلاعات مرتبط با پرداخت هاي پرسنلي و درج در پايگاه داده متمركز پرداخت ها طراحي و پياده سازي شده است.

كاربران مجاز و تعريف شده سامانه با آپلود فايل ( فلاپي ) بانك در سامانه و درج فراداده هاي هر نوبت پرداخت ، متعاقباً چك صادره متناظر را به مديريت امور مالي دانشگاه ارائه مي نمايند و پس از كنترل و تأييد اطلاعات ارسالي و پالايش احتمالي ، نهايتاً فايل بانك از طريق اين سامانه به شعبه بانك مقصد جهت واريز مبالغ حقوق و دستمزد به حساب بانكي كاركنان مربوطه ارسال مي گردد.

نماي كلي كاركردهاي سامانه و توضيحات مختصري پيرامون ظرفيت هاي  در نظر گرفته شده براي اين سيستم را مي توانيد از اينجا دريافت نماييد.